Arbejdsmiljø, miljø og kvalitet

Nobia DK er certificeret indenfor de internationale standarder:

 • Kvalitetsstyring (DS/EN ISO 9001:2015)
 • Miljøledelse (DS/EN 14001:2015)


Omfattende fremstilling og distribution af køkkeninventar og bordplader.

Vi arbejder derved systematisk med at sikre kvaliteten i virksomhedens processer, produkter og ydelser såvel som at løbende effektivisere og dokumentere arbejdet med at forbedre disse.

Vi forpligter os til i dialog med myndigheder at efterleve gældende lovgivning og myndighedskrav i de lande vores produkter og ydelser produceres og leveres i.

Kvalitetspolitik

Nobia DK er en virksomhed, der sætter kunden i centrum. Gennem levering af kvalitetsprodukter og ydelser, vil vi øge kundetilfredsheden, sikre en langsigtet og lønsom vækst samt skabe udvikling og fornyelse til gavn for virksomhedens aktionærer, medarbejdere, kunder og samfundet som helhed.

Nobia DK’s ledelse følger løbende op på kvalitetsstyringsarbejdet herunder systematisk anvendelse af auditresultater og øvrige indsamlede data med henblik på løbende at forbedre systemets effektivitet herunder forbedre og sikre arbejdsmetoder såvel som arbejdsgange.

Følgende retningslinjer ligger til grund for kvalitetspolitikken, og at opnå de definerede mål herfor.

Vore kunder
 • Vi vil inddrage kundernes behov og forventninger for rigtig kvalitet og pris, med det formål at sikre høj grad af kundetilfredshed så vi opnår branchens mest tilfredse kunder.
 • Vi vil opsamle og bearbejde kundeoplysninger for at sikre løbende optimering og kvalitetsforbedring.

Vore medarbejdere
 • Vi vil sikre en målrettet udvikling af den enkelte medarbejders faglige kompetencer. Loyale, kvalitets- og omkostningsbevidste medarbejdere skal således medvirke til at fremme en resultatorienteret virksomhedskultur.

Lederskab
 • Vi vil sikre at Nobia DK’s værdier - værdien af mennesker, kvalitet, dynamik, forskellighed og inklusion såvel som bæredygtighed indarbejdes i alle relevante forretningsgange.
 • Vi vil arbejde for en åben lederstil. Gennem delegering og ledelsesmæssig konsekvens ønsker vi at udvikle virksomhedens performance, kompetencer og trivsel.
 • Vi forpligter os til løbende forbedring af ledelsessystemet dvs. arbejdsmetoder og arbejdsgange på alle niveauer i virksomheden.
 • Operationelle kvalitetsmål inden for relevante processer fastsættes og revurderes løbende. Målene medvirker til at skabe målrettet udvikling af såvel produkter og ydelser, som ledere og medarbejdere.

Leverandører
 • Vi vil arbejde for et værdiskabende samarbejde med vores leverandører, herunder søge nye samarbejdsformer.
 • Vi efterprøver løbende outsourcede ydelser for at sikre kvaliteten af disse.

Samfundet
 • Vi forpligter os til i dialog med myndigheder at efterleve gældende lovgivning og myndighedskrav samt andre bestemmelser, vi har tilsluttet os.

 

Miljøpolitik

Nobia DK er en ansvarlig virksomhed, der ønsker at fremstille produkter og levere ydelser med minimal miljøpåvirkning gennem hele værdikæden dvs. helt fra produktudvikling, leverandørstyring, fremstilling, distribution, forbrug og bortskaffelse af disse.

Følgende retningslinjer ligger til grund for miljøpolitikken, og at opnå de definerede mål herfor.

Vore kunder
 • Vi sikrer at vore produkter, emballage og service overholder gældende miljølovgivning.
 • Vi sikrer at vore produkter og emballage er udviklet med henblik på minimal miljøpåvirkning i forbindelse med anvendelse og bortskaffelse.

Vore medarbejdere
 • Vi vil sikre en målrettet udvikling af den enkelte medarbejders viden og bevidsthed omkring påvirkning af miljø, klima, spild, genanvendelse og dermed bæredygtighed.

Lederskab
 • Vi forpligter os til løbende forbedring af og reduktion af miljøpåvirkninger.
 • Vi fastsætter og revurderer løbende operationelle mål med henblik på reduktion af miljøpåvirkninger.

Leverandører
 • Vi foretrækker leverandører der prioriterer reduktion af miljøpåvirkning i alle deres processer.
 • Vi evaluerer løbende at leverandørerne praktiserer løbende forbedringer af deres miljøpåvirkningerne.

Processerne
 • Vi udvikler løbende processerne med henblik på reduktion af miljøpåvirkninger.
 • Vi evaluerer og prioriterer miljømæssige konsekvenser ved alle indkøb, ny- og ombygning.

Samfundet
 • Vi forpligter os til i dialog med myndigheder at efterleve gældende lovgivning og myndighedskrav, og tilstræbe altid at være på forkant med eventuelle ændringer.
 • Vi er åbne omkring vore miljøforhold til alle relevante interessenter.

 

Arbejdsmiljøpolitik

Nobia DK er en virksomhed, der ser alle medarbejdere som en vigtig ressource, og derfor ønsker at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så alle medarbejdere trives og ingen bliver syge af arbejdet.

Fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø er en integreret del af hverdagen, og der arbejdes løbende på at forbedre alle elementer omkring dette i hele organisationen med værdighed, gensidig respekt, fortrolighed, samarbejde og tillid.

Følgende retningslinjer ligger til grund for arbejdsmiljøpolitikken, og at opnå de definerede mål herfor.

Vore kunder
 • Vore produkter og ydelser er fremkommet med fokus på at alle medarbejdere involveret i dette har kunnet udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Vore medarbejdere
 • Alle medarbejdere påtager sig et ansvar for egen og andres sikkerhed, sundhed og trivsel, og skal positivt engagere sig i løbende forbedringer af disse.
 • Alle medarbejdere har ansvar og beføjelse til at stoppe enhver aktivitet/arbejde, hvis der er fare for sikkerheden og sundheden.

Lederskab
 • Vi udvikler løbende arbejdsmiljøet så vi fjerner farer og reducerer risici der kan påvirke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
 • Vi arbejder løbende på at fremme sunde arbejdspladser med fokus på nærvær, trivsel og udvikling.
 • Vore ledere har et særligt ansvar i forhold til at arbejdsmiljøet er i orden, og måles individuelt på deres arbejdsmiljøindsats.
 • Vi udvikler og gennemfører løbende aktiviteter og uddannelse, der fremmer alle medarbejderes trivsel, sundhed og sikkerhed.

Leverandører
 • Vi foretrækker leverandører der prioriterer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • Vi evaluerer løbende at leverandørerne praktiserer løbende forbedringer af deres arbejdsmiljø.

Processerne
 • Vi udvikler løbende metoder og arbejdsgange med henblik på forbedring af arbejdsmiljøet.
 • Vi evaluerer og prioriterer arbejdsmiljøhensyn ved alle indkøb, ny- og ombygning.

Samfundet
 • Vi forpligter os til i dialog med myndigheder at efterleve gældende lovgivning og myndighedskrav i relation til sundhed, sikkerhed og trivsel i arbejdet, og tilstræber altid at være på forkant med eventuelle ændringer.
 • Vi er åbne omkring vore arbejdsmiljøforhold til alle relevante interessenter.

 

Ølgod d. 07.09.2022 - Godkendt af Michael Rosendahl Jensen